Over ons

De historie van Zeelst verzamelen
en vastleggen

De heemkundekring Zeelst Schrijft Geschiedenis wil voorkomen dat Zeelst in de toekomst in de nevelen van de geschiedenis zal verdwijnen. Zij wil daarom zoveel mogelijk gegevens uit de historie van Zeelst verzamelen en vastleggen voor de toekomst.

De oudste vermelding van de naam Zeelst stamt uit 1297. Van 1815 tot 1921 was het een zelfstandige gemeente. Sinds de samenvoeging van Zeelst, Oerle en Veldhoven tot de “gemeente Veldhoven” is de naam Zeelst steeds meer uit het straatbeeld en van de landkaart verdwenen.

Doelstellingen
Om te voorkomen dat Zeelst in de toekomst uit de archieven verdwijnt stelt de stichting zich de volgende doelen:

  • Het opsporen en in kaart brengen van zoveel mogelijk gegevens, zowel geschreven als ongeschreven, betreffende het dorp Zeelst en zijn geschiedenis.
  • Het organiseren van allerlei activiteiten op het terrein van de Zeelster geschiedenis: publicaties, (foto)tentoonstellingen, filmvertoningen enz.
  • Het stimuleren van onderzoeksprojecten op het terrein van de Zeelster geschiedenis.


Een vergadering van onze heemkundegroep in 2011

Van werkgroep naar stichting
In 2002 startte een groep enthousiaste (oud-)Zeelstenaren de Werkgroep Zeelst Schrijft Geschiedenis, onder de paraplu van de Heemkundige Studiekring de Acht Zaligheden. Na enkele succesvolle projecten werden de activiteiten in december 2004 ondergebracht in een zelfstandige stichting. In de statuten van de Stichting heemkundekring Zeelst Schrijft Geschiedenis, staat als doel vermeld: “Het stimuleren van de belangstelling voor de geschiedenis van Zeelst en verbeteren van de toegankelijkheid van de bronnen betreffende Zeelst”.

Bestuur en leden

Bestuur
Het bestuur van de heemkundekring Zeelst Schrijft Geschiedenis bestaat uit:
Wim Silverentand, voorzitter
Jan Bressers, secretaris/penningmeester
Jac van Lieshout, bestuurslid
Jeanne-Marie Vroomans, bestuurslid

Leden
Werkzaam (als vrijwilliger) in de verschillende projectgroepen:
Ad Dams, Harrie van Eekert, Kees Egelmeers, Annelies Faassen-Roosen, Jan van Gestel, Yvonne v.d. Gevel-Roosen, Jan Keeris, Harrie Kesseler, Leo Loijen, Jan Roosen, Wim Senders, Jos Simmer, Grard Snelders, Diny Vennix-van de Wijgert en Marjo van de Vorst.

Inschrijving KvK
Stichting heemkundekring Zeelst Schrijft Geschiedenis is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 17.17.16.82.

Secretariaat
Jan Bressers
040-2531416
info@zeelstschrijftgeschiedenis.nl

Werkwijze
De heemkundekring Zeelst Schrijft Geschiedenis probeert elke 2 jaar een grote tentoonstelling te organiseren, waarbij dan ook een (foto)boek en DVD wordt uitgebracht. De vrijwilligers van de heemkundekring zijn in werkgroepjes vaak al jaren bezig om zo’n tentoonstelling voor te bereiden. Men gaat aan de slag met het verzamelen en archiveren van audiovisueel materiaal, zoals prenten, kaarten, foto’s, dia’s, films en geluidsbanden die betrekking hebben op het onderwerp. Er worden diverse mensen geïnterviewd over het gekozen onderwerp. De leden van deze subwerkgroep die de interviews afnemen zullen waar mogelijk ook video beelden maken van het interview, deze beelden kunnen later weer gebruikt worden voor de DVD. Ook gaat men op zoek naar authentiek filmmateriaal en wordt onderzoek gedaan in diverse archieven en/of bij het Kadaster. Het onderwerp voor de 2-jaarlijkse tentoonstelling en (foto)boek wordt in gezamenlijk overleg vastgesteld.

Samenwerking
Het welslagen van de activiteiten van de heemkundekring Zeelst Schrijft Geschiedenis wordt in belangrijke mate bepaald door de medewerking en ondersteuning vanuit de Zeelster bevolking. Zowel vanuit het verenigingsleven als de buurtcomités, bedrijven en particulieren. Om haar doel te bereiken werkt de heemkundekring Zeelst Schrijft Geschiedenis samen met andere organisaties en instellingen op het terrein van historisch- en genealogisch onderzoek, archief en documentenbeheer. De heemkundekring Zeelst Schrijft Geschiedenis is aangesloten bij het Brabants Heem.

Archivering KB

In het kader van het initiatief van de Koninklijke Bibliotheek (KB) om een selectie van Nederlandse websites te bewaren voor toekomstig onderzoek, wil de KB ook onze website archiveren en voor de lange termijn bewaren. Het verzoek daartoe hebben wij uiteraard graag gehonoreerd en beschouwen we tevens als een compliment voor onze inspanningen.

Uit de brief van Jan Bos, hoofd collecties van de Koninklijke Bibliotheek:

“Websites bevatten vaak waardevolle informatie die niet analoog verschijnt en die ten gevolge van de grote ‘omloopsnelheid’ het risico loopt voorgoed verloren te gaan. Dat websites als ‘digitaal erfgoed’ het behouden waard zijn, is internationaal erkend in het Unesco Charter on the Preservation of the Digital Heritage uit 2003. Het signaleert dat digitaal erfgoed verloren dreigt te gaan en dat het bewaren daarvan voor gebruik door de huidige en toekomstige generatie onderzoekers zeer urgent is.”

“Als nationale bibliotheek is de KB wettelijk verantwoordelijk voor het verzamelen, beschrijven en bewaren van in Nederland verschenen publicaties, al of niet elektronisch. De KB ziet het als haar taak om ook websites duurzaam te bewaren en raadpleegbaar te houden voor toekomstige generaties en ze te behoeden voor verlies door bijvoorbeeld technologische veroudering. Om die reden archiveert de KB websites die als verzameling een representatief beeld geven van de Nederlandse cultuur, geschiedenis en samenleving op het internet.”

“Uw website zal daartoe gearchiveerd en duurzaam opgeslagen worden. Het archiveren zal voor het eerst gebeuren vanaf 14 april 2014. Daarna zullen regelmatig opeenvolgende versies opgenomen worden. De archiefversies worden beschikbaar gesteld aan een algemeen publiek via de website van de KB. Aan gebruikers van het archief zal in een disclaimer duidelijk kenbaar worden gemaakt, dat de auteursrechten berusten bij de oorspronkelijke rechthebbenden en dat zij voor commercieel gebruik van de gearchiveerde websites toestemming van de rechthebbenden nodig hebben. Daarnaast zal duidelijk worden vermeld dat het een door de KB gearchiveerde versie betreft en zal er een verwijzing naar de originele website worden opgenomen.”