Brief Kerkenvisie

15 januari 2021

Geacht College van Burgemeester en Wethouders,

De 3 stichtingen die zich o.a. ten doel hebben gesteld het cultureel erfgoed in onze gemeente te bewaren maken zich ernstig zorgen over de toekomst van de drie monumentale kerkgebouwen H. Caecilakerk (Veldhoven dorp), H. Johannes de Doperkerk (Oerle) en de H. Willibrorduskerk (Zeelst). De drie gebouwen hebben alleen nog maar een kapelfunctie en zijn dus nog niet aan de eredienst onttrokken.
Het parochiebestuur Christus Koning, de juridisch en economisch eigenaar van de drie kerken, heeft het plan opgevat om de kerken via Funda in business te huur aan te bieden.
Voor wat betreft de kerk van Oerle gaat zij hiermee voorbij aan de wensen van de parochianen en inwoners om het kerkgebouw te verwerven voor activiteiten ten behoeve van het eigen kerkdorp. In de pers is daar de laatste dagen veel over geschreven. In de voormalige parochies van Veldhoven en Zeelst is over de herbestemming van de kerkgebouwen geen overleg geweest met de dorpsbewoners.

Helaas is er in onze gemeente Veldhoven geen kerkenvisie opgesteld. Dit voelt nu wel zeer als een gemis. Bij het tot stand komen van een kerkenvisie kan de gemeente het gesprek aangaan met kerkeigenaren, erfgoedorganisaties, dorpsverenigingen, inwoners en andere belanghebbenden over de toekomst van een kerk. Bij navraag blijkt, dat de gemeente Veldhoven ook voor het komend jaar geen kerkenvisie op zal stellen. De reden hiervan is, dat er geen haast geboden is (de kerken zijn goed onderhouden en van een verpaupering is geen sprake) en dat er al gesprekken lopen tussen de gemeente en de eigenaar, het parochiebestuur Christus Koning.
Nu de kerkgebouwen door het kerkbestuur te huur worden aangeboden is het onzes inziens juist in hoge mate urgent dat een kerkenvisie wordt opgesteld voor heel de gemeente en geldend voor alle religieuze gebouwen, dus niet alleen de kerkgebouwen die vallen onder de parochie Christus Koning. Het belang van zo’n visie wordt door vele partijen onderschreven: de provincie, het bisdom en ook nationaal door de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. Het standpunt van de gemeente is voor ons dan ook onbegrijpelijk.
Een goed onderbouwde kerkenvisie, samengesteld in overleg met alle partijen kan veel gekrakeel in de toekomst voorkomen, denk alleen maar aan de perikelen rondom de kerktoren van d’Ekker.

Naar onze mening biedt een kerkenvisie de mogelijkheid om de impasse te doorbreken. De kerkgebouwen worden niet afzonderlijk bekeken, maar in samenhang met andere gebouwen en ontwikkelingen in een buurt.

Tot 15 februari 2021 is er nog één keer de mogelijkheid tot het verkrijgen van een subsidie uit het Gemeentefonds. De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed stelt € 25.000 tot € 75.000 (afhankelijk van het aantal gebouwen) ter beschikking. Daarmee kan het opstellen van een kerkenvisie voor een groot deel worden uitbesteed.

Wij hebben het vertrouwen, dat een kerkenvisie kan leiden tot een gezamenlijke aanpak van de huidige problemen. Wij als drie stichtingen (per 1 mei samengaand in de Vereniging Erfgoed Veldhoven) willen van harte meewerken aan het slagen hiervan.

Met vriendelijke groet,
De gezamenlijke heemkundekringen van Veldhoven